کتاب کاربرد اکسل در مهندسی عمران

قیمت: 105000 تومان

کتاب کاربرد اکسل در مهندسی عمران


فصل اول: مقدماتی بر نرم افزار Excel5
1-1 مایکروسافت اکسل(Microsoft Excel)6
1-2 شروع کار با نرم افزار Excel6
1-3 معرفی سربرگ های اکسل:8
1-3-1 سربرگ File8
1-3-2 سربرگ Home9
1-3-2-1 زیر منوی های سربرگ Home10
1-3-2-2 منوی Clipboard10
1-3-2-3 منوی Font10
1-3-2-4 منوی Alignment11
1-3-2-5 منوی Number11
1-3-2-6 منوی Styles12
1-3-2-7 منوی Cells12
1-3-2-8 منوی Editing13
1-3-3 سربرگ Insert13
1-3-3-1 زیر منوهای سربرگ Insert13
1-3-3-2 منوی Tables13
1-3-3-3 منوی Illustrations14
1-3-3-4 منوی Add-ins14
1-3-3-5 منویCharts14
1-3-3-6 منوی Tours14
1-3-3-7 منوی Sparklines15
1-3-3-8 منویFilter15
1-3-3-9 منوی links15
1-3-3-10 منوی Text15
1-3-3-11 منوی Symbols16
1-3-4 سربرگ  Page Layout16
1-3-4-1 زیر منوهای سربرگ Page Layout16
1-3-4-2  منوی Themes16
1-3-4-3  منوی Page Setup17
1-3-4-4  منوی Scale to Fit17
1-3-4-5  منوی Sheet Options17
1-3-4-6  منوی Arrange18
1-3-5 سربرگ Formulas18
1-3-5-1 زیر منوهای سربرگ Formulas18
1-3-5-2 منوی Function Library18
1-3-5-3 منوی Defined Names19
1-3-5-4 منوی Formula Auditing19
1-3-5-5 منوی Calculation19
1-3-6 سربرگ  Data19
1-3-6-1  زیر منوهای سربرگ Data20
1-3-6-2  منوی Get & Transform20
1-3-6-3  منوی Connections20
1-3-6-4  منوی Sort & Filter20
1-3-6-5  منوی Data Tools21
1-3-6-6  منوی Forecast21
1-3-6-7  منوی Outline21
1-3-7  سربرگ Review21
1-3-7-1  زیر منوهای سربرگ Review22
1-3-7-2  منوی Proofing22
1-3-7-3  منوی Insight22
1-3-7-4  منوی Language22
1-3-7-5 منوی Comment22
1-3-7-6  منوی Changes23
1-3-8  سربرگ View23
1-3-8-1  زیر منوهای سربرگ View23
1-3-8-2  منوی Workbook Views24
1-3-8-3  منوی Show24
1-3-8-4  منوی Zoom24
1-3-8-5  منوی Window24
1-3-8-6  منوی Macros24
1-4 تغييرساختاركاربرگ25
1-4-1 افزودن سطر و ستون25
1-4-2  پركننده خودكار يا Autofill25
1-4-3 نقل و انتقال داده ها در اکسل26
1-4-3-1  روشهاي كپي داده ها در اكسل26
1-4-3-1-1  روش اول استفاده از راست کلید:26
1-4-3-1-2 روش دوم استفاده از سربرگ Home :26
1-4-3-1-3 روش سوم استفاده از صفحه کلید:27
1-4-3-1-4 روش چهارم استفاد ه از چپ كليك ماوس يا Drag:27
1-4-4 انتخاب یک سطر یا ستون یا برگه:27
1-4-5 ويرايش داده ها27

فصل دوم: جداول در اکسل با کاربرد در مهندسی عمران29
2-1 جداول در اکسل:30
2-1-1 استفاده و ترسیم جداول ثابت:30
2-1-2 استفاده و ترسیم جداول از نوع Table و پویا:37
2-2 نحوه ی تبدیل Table به محدوده ی عادی در اکسل:39
2-2-1 مزایای استفاده از Table در اکسل:40

فصل سوم: توابع و فرمول های مهم با محاسبات سازه ای47
3-1 توابع و فرمول های اکسل:48
3-1-1 محاسبات در اكسل:48
3-1-2 فرمول نویسی:48
3-1-3 انواع عملگرهای رياضی48
3-2 آدرس دهی سلول ها در فرمول نویسی49
3-2-1 انواع آدرسها49
1-آدرس نسبي :49
2- آدرس هاي مطلق :49
3-2-2 ساخت جدول ضرب :50
3-3 توابع در اكسل51
3-3-1 قسمتهاي مختلف يك تابع :51
3-3-2 دسته بندی  توابع در اکسل51
در اكسل توابع به شانزده دسته مختلف تقسيم مي شوند که اين شانزده گروه عبارتند از :51
3-3-3 توابع پرکاربرد در اكسل52
3-3-3-1 توابع ریاضی، مهندسی و آماری52
4- توابع دیگر با یک ورودی:54
5- توابع گرد کردن اعداد:56
6- تابع شرطی IF:58
7- تابع منطقی AND:62
8- تابع منطقی OR:64
9- توابع مهم دیگر:64

فصل چهارم66
گرافیک و نمودارها با کاربرد در مهندسی عمران66
4-1 انواع نمودارها67
4-1-1 نمودار میله ای یا ستونی  Column:67
مثال: مقایسه پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه70
4-1-2 ویرایش نمودارها75
4-1-2-1 سربرگ Design75
4-1-2-2 منوی Chart Layouts76
4-1-2-3 سربرگ Format78
4-1-2-4 منوی Current Selection79
4-1-2-5 منوی Insert Shapes80
4-1-2-6 منوی Shape Style80
4-1-2-7 منوی WordArt Style81
4-1-2-8 منوی Arrange81
4-1-2-9 منوی Size81
4-1-3 نمودار خطی Line :81
4-1-4 نمودار Pie83
4-1-5 نمودار Scatter84
4-2 ترسیم نمودار دانه بندی خاک85
4-3 نمودار شتاب زلزله88
4-4 ترسیم خیز یک تیر دو سر ساده با بار گسترده90
4-5 ترسیم شکل تیر بتنی وارد کردن فرمول ها94
4-6 مدیریت پروژه ( نمودار برنامه ی زمان بندی)96
4-7 نمودار در یک سلول105
4-8 دستور Rept برای رسم در سلول108
4-9 مرتب سازی بر مبنای رنگ109
4-10 قالب بندی شرطی در اکسل111
4-10-1 رنگ بندی شرطی111
4-1-2 درصد پیشرفت مالی و فیزیکی پروژه112
4-10-3 برنامه ی زمان بندی با قالب بندی شرطی دلخواه113

فصل پنجم121
مروری بر فهرست بها121
5-1 تاریخچه فهرست بها و هدف از تهیه آن122
5-1-1 فهرست بها بر چه اساسی تهیه می‌شود123
5-1-2 مشخصات فني در فهرست بها124
5-1-3 ساختار فهرست بها124
5-1-4 دستورالعمل کاربرد124
5-2 کلیات124
5-2-1 مقدمه فصل‌ها125
5-2-2 شرح و بهای واحد ردیف‌ها125
5-2-3 پیوست‌ها126
5-2-3-1 مصالح پای کار126
5-2-3-2 ضریب طبقات127
5-2-3-3 شرح اقلام هزینه های بالاسری127
5-2-3-4 دستورالعمل تجهیزو برچیدن کارگاه127
5-3 آیتم پایه در فهرست بها128
5-4 آیتم ستاره دار در فهرست بها128
5-4-1 مقدار آیتم ستاره دار در مناقصات128
5-5 آیتم های قیمت جدید129
5-6 نکات مهم در مورد فهرست بها129
5-7 صورتجلسه در فهرست بها130

فصل ششم: ضرایب و نحوه ی محاسبه آنها132
6-1 ضرایب چیست؟132
6-1-1 انواع ضرایب133
6-1-1-1 ضریب بالاسری:133
6-1-1-1-1 هزینه های بالاسری عمومی:134
6-1-1-1-2 هزینه های بالاسری کار:134
6-1-2 ضریب پیمان (ضریب پیشنهادی کل):135
6-1-2-1 برآورد هزینه اجرای کار :135
6-1-2-2 مبلغ اولیه پیمان :135
6-1-2-3 ضریب فصل (ضریب پیشنهادی جزء):136
6-1-2-4 صورت وضعیت های موقت و قطعی136
6-1-3 ضریب منطقه ای137
6-1-4 ضریب ارتفاع:137
6-1-5 ضریب طبقات138
6-1-6 ضریب مصالح پای کار:140
6-1-7 ضریب تجهیز و برچیدن کارگاه:141
6-1-7-1 محاسبه نرخ تجهیز و برچیدن کارگاه :142
6-1-8 ضریب تعدیل و تعدیل معکوس:143
6-1-9 ضریب صعوبت:144

فصل هفتم147
تهیه صورت وضعیت و ریز متره کل، ریز متره هر فصل، خلاصه متره هرفصل، خلاصه متره ی کل، مالی هر فصل، خلاصه مالی کل147
7-1 نحوه ی تنظیم ریزمتره ی کل148
7-1-1  تنظیم خودکار شماره فصل:151
7-1-2 تنظیم خودکار شرح کامل فهرست بها:151
7-1-3 تنظیم خودکار واحد:157
7-1-4 برنامه نویسی برای محاسبه جمع جزء:158
7-1-5 نحوه ی محاسبه ی جمع کل:162
7-2 تهیه ریز متره هر فصل:170
7-3 تهیه خلاصه متره از ریزمتره172
7-4 تهیه خلاصه متره هر فصل:175
7-5 تهیه صورت مالی کل با ضریب:175
7-6 تهیه صورت مالی هر فصل:178
7-7 تهیه ریز مالی هرفصل:178

فصل هشتم: تهیه لیستوفر179
8-1 لیستوفر چیست؟180
8-1-1 جدول لیستوفر180
8-1-2 اتوماتیک کردن جدول لیستوفر:182
8-1-3 محاسبه ی وزن آرماتورهای اصلی:182
8-1-4 محاسبه وزن خاموت ها:184
8-1-5 محاسبه طول جزء خاموت:185
8-1-6 محاسبه تعداد خاموت ها:185

فصل نهم: برآورد مصالح ساختمانی187
9-1 آشنایی با انواع ملات های ساختمانی188
9-2 روش تعیین میزان مصالح مصرفی در یک متر مکعب ملات188
9-3 روش ساخت ملات ها188
9-4 محل تهیه ملات ها189
9-5 افت مصالح189
9-6 مقدار مصالح مصرفی در ملات های ساختمانی190
9-7 برآورد مصالح ساختمانی:194
9-8 نسبت آب به سیمان197
9-9 وزن اسکلت فولادی:198
9-10 وزن آرماتورهای اسکلت بتنی:199
9-11 برآورد مقدار نیاز گچ و اجرنما و ماسه بادی:199

فصل دهم: تعدیل و تاخیرات200
10-1 دستور العمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمانها201
10-1-1 تعاریف :201
10-1-2 دوره :201
10-1-3 شاخص :201
10-1-4 دوره پایه :201
10-1-5 فهرست بها :202
10-1-6 شاخص گروهی(فصلی) :202
10-1-7 شاخص رشته ای :202
10-1-8 شاخص کلی :202
10-2 شاخص مبنای پیمان:202
10-2-1 دوره مناقصه :202
10-2-2 دوره ترک مناقصه :203
10-2-3 شاخص دوره انجام کار :203
10-2-4 کارکرد دوره :203
10-2-5  کارهای جدید :203
10-2-6  تاخیر مجاز :203
10-2-7  تاخیر غیرمجاز :204
10-2-8 مدت پیمان :204
10-2-9 مبلغ کارکرد صورت وضعیت :204
10-2-10 انتخاب نوع شاخص برای محاسبه تعدیل204
10-2-11  مبلغ کارکرد :204
10-2-12 مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه :204
10-3 مبلغ مصالح پایکار :205
10-4 اقلام ستاره دار :205
10-5 کارهای جدید205
1-06 پیمان هایی که فهرست بهای واحد پایه برای آنها ابلاغ نشده است:206
10-7 محاسبه تعدیل صورت وضعیت ها206
10-7-1 تعدیل مبلغ مابه التفاوت بین آخرین صورت وضعیت موقت و قطعی :207
10-7-2 گرد کردن ضریب تعدیل :207
10-8 تعدیل پیمان هایی که خاتمه می یابند207
10-9 تعدیل پیمان هایی که فسخ می شوند208
10-11 تغییر ضریب 95/0 در رابطه ضریب تعدیل208
10-12 مبنای محاسبه تعدیل و نحوه ارائه آن208
10-13 مثال تعدیل:208

فصل یازدهم: آنالیز بها213
11-1 آنالیز بها و ضرورت انجام آن:214
11-1-1 مثال آنالیز بها:214
11-1-1-1 گام اول: انجام ریز متره اولیه پروژه مربوط به کارفرما:215
11-1-1-2 گام دوم: تنظیم و محاسبه مالی اولیه پروژه مربوط به کارفرما:216
11-1-1-3 گام سوم: تنظیم جدول شماره 1 بخشنامه آنالیزبها 4951 مربوط به کارفرما:218
11-1-1-4 گام چهارم: تنظیم جدول شماره 2 بخشنامه آنالیزبها 4951 مربوط به کارفرما:219
11-1-1-5 گام پنجم: تنظیم جدول شماره 3 بخشنامه آنالیزبها 4951 مربوط به کارفرما:220
11-1-1-6  گام ششم: تنظیم جدول شماره 4 بخشنامه آنالیزبها 4951 مربوط به کارفرما:221
11-1-1-7 گام هفتم: تنظیم جدول شماره 5 بخشنامه آنالیزبها 4951 مربوط به کارفرما:222
11-1-1-7-1 نفر - ساعت چیست؟223
11-1-1-7-2 ضریب عامل چیست؟223
11-1-1-7 گام هشتم: تنظیم جدول شماره 5 بخشنامه آنالیزبها 4951 مربوط به پیمانکار:225
11-1-1-9 گام نهم: تنظیم جدول شماره 3 بخشنامه آنالیزبها 4951 مربوط به پیمانکار:228
11-1-1-10 گام نهم: تنظیم جدول شماره 4 بخشنامه آنالیزبها 4951 مربوط به پیمانکار:229

فصل دوازدهم: تعریف دامنه قیمت مناسب230
12-1 دستورالعمل تعیین  دامنه قیمت های متناسب در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای231
12-1-1 مثال تعین دامنه قیمت متناسب:238
12-1-1-1 گام اول: تنظیم داده های ورودی و اهمیت مناقصه238
12-1-1-2 گام دوم: تعیین شاخص مالی مناقصه گران239
12-1-1-3 گام سوم: تعیین میانگین و انحراف معیار شاخص های مالی240
12-1-1-4 گام چهارم: محاسبه دامنه قابل اعتماد240
12-1-1-5 گام پنجم: تعیین شاخص مالی مناقصه گران جدید241
12-1-1-6 گام ششم: تعیین میانگین و انحراف معیار شاخص های مالی جدید241
12-1-1-7 گام هفتم: محاسبه دامنه قابل اعتماد جدید242
12-1-1-8 گام نهم: تعین برنده مناقصه242

فصل سیزدهم : پرینت گرفتن243
13-1 پرینت گرفتن از برگه ها244
کد محصول: 363698
دسته بندی: محصولات ارسالی
فرمت: فیزیکی
زبان: فارسی
ناشر: انتشارات اساتید دانشگاه
شابک: 9786226492355
حجم فایل: 11322483
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۵
تعداد خرید : 168
تعداد بازدید : 1742

راه های ارتباطی

آدرس:خوزستان بهبهان جاده قدیم اهواز حریم کانال پشت ایستگاه برق کوچه آزادی کوچه مروارید پلاک 5

تلفن:06152833263

موبایل:09386441091

خدمات

آموزش اتوکد دوبعدی و سه بعدی،آموزش اکسل برای مهندسان، آموزش تکسا پروژه محور، آموزش مدیریت پروژه با ام اس پی، آموزش ایتبس و سیف، آموزش opensees ، آموزش matlab

آمار سایت

  • بازدید امروز 18
  • بازدید دیروز 55
  • بازدید 7 روز اخیر 371
  • بازدید ماه اخیر 773
  • بازدید کل69913

گواهینامه ها

logo-samandehi